Beers’ Rocktheater Moulin Rouge

Stichting Kubes

Zomer 2004 ontstond het idee bij een aantal (Middel)beerzenaren om, na het organiseren van een aantal geslaagde muziekprojecten, een produktie van allure op te zetten vanuit de lokale culturele scène met muziek, dans en toneel die kon meten met grote stedelijke produkties. Het duurde daarna nog een jaar om het idee verder te laten rijpen, het concept verder uit te werken en partijen te benaderen en verdere haalbaarheid te toetsen. In het najaar van 2005 werd voor de realisatie van dit project Stichting KuBes opgericht. Een stichting die de samenwerking tussen culturele disciplines zoals muziek, dans, toneel en andere vormen van expressieve vormen van cultuur bevordert. Focus ligt daarbij op instellingen en verenigingen in Oost- West- en Middelbeers en directe regio. Belangrijke doelstelling daarbij is om de leefbaarheid in kleine kernen zoals de beerzen te bevorderen.  

De periode daarna stond in het teken van het opzetten van het produktie-team, planningen, budgetten, het script schrijven en het bijeenbrengen van de cast. Zo ook het benaderen van subsidie-fondsen en sponsors. Met de eerste financiele toezeggingen van vooraanstaande fondsen en de hoofdsponsor kon dit evenement eind 2006 volle kracht vooruit. 

De gekozen organisatie structuur, een gegronde voorbereiding en strakke sturing op planning, maar vooral een zeer gedreven productie-team, zorgden voor een gestage voortgang zonder onnodige druk. Stichtingsbestuur en productie-team zaten (los van elkaar) initieel maandelijks, daarna 2-wekelijks bijeen om de stand van zaken door te spreken en afhankelijkheden af te stemmen. Vanaf het begin is de lat hoog gelegd en het productie-team uitgedaagd om grenzen te verleggen. De daarbij benodigde mankracht groeide bijna explosief van een eerste schatting van 120 tot uiteindelijk 250 vrijwilligers.

In september 2006 startten de verschillende disciplines (dans, muziek, spel) individueel met hun repetities om vanaf begin 2007 maandelijks, daarna 2-wekelijks tot aan een frequentie van 2 keer per week te repeteren voor de integratie van dans, muziek en spel. De regie van spel tijdens muziekstukken vereiste meer aandacht dan verwacht.  

Gaandeweg werden de werkgroepen kleding, décor en grime betrokken. Naarmate de spel-regie vorderde werd ook duidelijk wat uitstraling, karakters en omgeving betekende voor deze werkgroepen. De groffe lijnen voor mn décor waren snel helder, verfijning en realisatie duurde tot kort voor de voorstellingen door telkens nieuwe inzichten en het feit dat het stuk op een speciaal opgezette lokatie werd uitgevoerd. De losse décorstukken waren tijdig klaar.

Kledingontwerpen waren telkens tijdig klaar om de groep van een 20-tal naaisters aan de slag te houden om de uiteindelijk 200 kostuums in elkaar te zetten. Mede door de slechte zomer (!) was de kleding ruim op tijd klaar. Tijdens doorlopen werd al gerepeteerd in de kleding welke alom lof oogstte bij de cast.

Grime leek bijna een zorgenkindje te worden door de late organisatie van dit onderdeel. Vele vrijwilligers hadden zich aangemeld echter vrijwel allemaal onervaren. Een 4-tal workshops grime werden georganiseerd om deze groep op het juiste nivo te brengen. Het maken van karakterfotos, een eenduidige verdeling van wie wie grimeert, een detailplanning en begeleiding door ervaren (betaalde) krachten zorgden ervoor dat ook dit onderdeel soepel verliep. 

Het succes van de produktie is mede te danken aan de PR rondom dit evenement. Met regelmaat werden artikelen in de regionale pers gepubliceerd en daarmee het publiek opgewarmd. Zo ook waren de promotie-optredens van het muziek-ensemble op het lokale Splinterfestival en regionale Elastiek Muziekfestival  een groot succes (afgemeten aan de impuls in kaartverkoop).

Ook de website oogstte veel lof. Een authentieke uitstraling en regelmatig nieuwe items zoals het foto-album, nieuws-items, de nieuwsbrief en het gastenboek. De kaartverkoop via de website is vlekkeloos verlopen.

Communicatie was ook een belangrijk medium om de gehele groep met vrijwilligers te bereiken. Dit werd bewerkstelligd door verbroederingsavonden en daarna door iedereen bij de doorlopen uit te nodigen. Tijdens deze avonden en doorlopen werd telkens de status van de produktie toegelicht. Het enthousiasme en saamhorigheidsgevoel was groot en groeide allengs. 

Fondsenwerving en sponsoring is volgens plan verlopen. Er is tijdig gestart met het benaderen van geldverstrekkers welke in een vroeg stadium het evenement voldoende financiele zekerheid boden.  

Van meet af aan was duidelijk dat deze produktie als lokatie-theater zou worden uitgevoerd. Tijdig werden voorbereidingen getroffen in het inrichten van de tent en artiestenverblijf; foyer, tribune, speelvlak, decor, backstage werd in detail vastgelegd.

Ook de voorbereidingen op het evenement en daarbij behorende vergunningen werden met benodigde instanties besproken welke heeft geleid tot een vrijwel vlekkeloze afhandeling van de evenementenvergunning.

De inmiddels opgelopen kosten noopten tot het gebruiken van een grotere tribune: er was rekening gehouden met een capaciteit van 300 bezoekers per voorstelling. Uiteindelijk werden dit 420 bezoekers.

Het kostte behoorlijk wat kruin om in enkele weken tijd een theater van allure op te tuigen. Dagelijks is door vele vrijwilligers gewerkt om volgens een detailplanning om de faciliteiten op tijd voor de uitvoeringen klaar te hebben. Velen hebben hun vrije tijd in die periode dagelijks op het terrein vertoefd. Een tegenvaller was de dansvloer. Door onervarenheid was deze onvoldoende vlak en moest er een nieuwe vloer worden aangebracht.

Een calamiteitenplan beschreef noodprocedures en de rol van de veiligheidscoordinator. De gemeente heeft het terrein tijdig gecontroleerd op veiligheidsaspecten. Tijdens de matinee voorstelling zijn door het warme weer 3 mensen onwel geworden maar goed opgevangen door de ruim aanwezige BHVers.

De horeca is na veel wikken en wegen uitbesteed aan professionele instellingen tegen een vast bedrag. Het horeca-personeel bestond wel uit vrijwilligers verbonden bij dit evenement. 

Het succes van een produktie valt of staat met de kwaliteit van licht en geluid. Hiervoor zijn dan ook in principe kosten nog moeite gespaard. Geluidsplan was tijdig klaar, lichtplan vormde zich gedurende de vorming van het spel. Verder werden ook alle voorbereidingen getroffen die met facilitaire zaken te maken hadden.

Net als bij de faciltaire werkgroep ligt de hoofdmoot van de werkzaamheden in het aanbrengen van alle technische installaties vlak voor de uitvoeringen. Toch is tijdig gestart om ook een aantal repetities met licht en geluid door te kunnen nemen. Met name het inregelen van het lichtplan was nachtwerk. Nieuwe ervaringen werden opgedaan met computergestuurde lichttafels en het werken met ‘druppels’ (microfoontjes voor de spelers).

En eindelijk ; de uitvoeringen. Dit hoofdstuk kan kort en bondig worden verwoord als : ‘een overweldigend succes’. Bezoekers waren verbaasd en verwonderd over wat een gemeenschap als de Beerzen heeft kunnen neerzetten. Superlatieven en verglijken met van den Ende producties waren niet van de lucht. Oproepen verschenen in regionale blaadjes en zelfs op marktplaats voor kaarten voor dit evenment en hoopvolle wachtenden stonden bij de kassa voor een vrijgevallen plaats. Desnoods achter een tentpaal.

Backstage waren de uitvoeringen een groot feest. Een hechte groep medewerkers is gedurende het traject ontstaan met als grote beloning 12 keer een ovationeel applaus. De sfeer in de foyer na de voorstellingen was erg gezellig.

Ook bewaking van parkeerterrein (door voetbalvereniging) en bewaking van tent en terrein (door lokale carnavalsvereniging en jeu de boule vereniging) verliep vlekkeloos.

 

Een greep uit krantenartikelen:

“Het onmogelijke wordt mogelijk”

“Grootse en meeslepende productie van Beers talent”

“Beerse Moulin Rouge bezorgt kippenvel”

 

Nadat het doek op 4 oktober 2007 na de 12e voorstelling was gevallen waren de dag daarop ’s ochtends al weer 80 vrijwilligers in de weer om de tent leeg te ruimen en af te breken. De teamgeest was tot het allerlaatste moment daar. Na anderhalve dag was alleen nog een kaal grasveld de stille getuige van wat op het evenemententerrein in Middelbeers had afgespeeld.

Om alle vrijwilligers te bedanken voor hun inspanningen is besloten om een evaluatie-avond te houden met aansluitend een vrijwilligersfeest. Verder kregen alle vrijwilligers een DVD aan aandenken.

Tijdens het vrijwilligersfeest, heeft burgemeester Severijns aan de voorzitter van stichting Kubes de Culturele Prijs 2007 uitgereikt. Als motivatie van het Committee Culturele Prijs Oirschot en het college van B&W lag ondermeer het volgende ten grondslag:

Stichting Kubes heeft aan lokale mensen een bijzonder cultureel podium en de ruimte gegeven, waarmee hun talenten zich tot volle bloei konden ontwikkelen.Als eerste project werd de musicalfilm Moulin Rouge omgezet in het nederlands. Het werd een waar huzarenstuk. De gehele bevolking werkte mee. Met de theaterproduktie is bewezen dat met lef, enthousiasme en talent een hoogwaardig produkt is weggezet, en dat samenwerking kan leiden tot een nieuwe dimensie die het onmogelijk geachte werkelijkheid laat worden. De waardering vanuit de gemeenschap is groot en daarom is de culturele prijs van de gemeente Oirschot op zijn plaats.

 

We kunnen hier met z'n allen heel trots op zijn.

Première: 

zondag, 23 september, 2007